Konzuli segítségnyújtás külföldön
-------------------------------------------------------------

"Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze."

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, 69. § (3) bekezdés
A Magyar Köztársaság a magyar állampolgár érdekeinek külföldön történő védelmét a konzuli szolgálat útján látja el (konzuli védelem)."
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. számú törvény, 1. § (1) bekezdés
Külföldön a magyar konzulok segítséget és támogatást nyújtanak a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak.
. A bajba jutottak akadályoztatása esetén segítenek a hozzátartozóikat értesíteni.
. Tájékoztatást adnak a balesettel és más rendkívüli eseményekkel kapcsolatban előírt helyi eljárásokról.
. Intézkednek az elveszett magyar úti okmányok pótlása érdekében.
. Segítséget és támogatást nyújtanak a külföldön bajba jutott magyar állampolgár hazatérésének elősegítéséhez. Közreműködnek abban, hogy a rászorult saját vagy más forrásból anyagi segítséghez jusson. Felvilágosítást nyújtanak, hogy miként lehet a hazatéréshez szükséges pénzt átutalni, jegyet telepíteni.
. Magyar állampolgár külföldi fogva tartása estén tisztázzák a védelemnyújtáshoz szükséges adatokat, késedelem nélkül értesítik a fogva tartott által megjelölt személyt.
. Tanácsot adnak, hogy hol és milyen módon lehet helyi ügyvédet, közjegyzőt, tolmácsot vagy orvost találni.
. Külföldön történt elhalálozás esetén beszerzik a halotti anyakönyvi kivonatot, értesítik az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és felvilágosítást nyújtanak az eltemettetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.
. Okiratokat állítanak ki, tanúsítványokat készítenek, valamint diplomáciai felülhitelesítést végeznek.
. Eljárnak a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott magyar állampolgárok védelmében, valamint - a konzuli védelemről szóló törvénnyel összhangban - ellátják a távollevő személyek képviseletét.
A konzul a konzuli védelem során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli!
Egyes konzuli eljárások díjkötelesek! A magyar konzuloknak nincs joguk arra, hogy a helyi bíróságok előtt folyó eljárásban a magyar állampolgárok képviseletében eljárjanak, helyettük a szállodai, kórházi, ügyvédi, szállítási számlát, a közlekedési és más bírságot kifizessék.
A magyar konzuloknak nincs módjuk arra, hogy a magyar állampolgárok számára a helyi jogszabályok alól felmentést és kivételes elbánást kezdeményezzenek.
Egyes országok vallási, öltözködési, viselkedési szabályai jelentősen eltérhetnek a magyarországiaktól, s előfordulhat, hogy megsértésüket - például akár csekély mennyiségű alkohol, sertéshús bevitelét és fogyasztását - büntetik, ezért minden esetben célszerű előzetesen tájékozódni az egyedi helyi előírásokról, szabályokról, szokásokról.
A kábítószer csempészését mindenütt, annak akár kis mennyiségben történő fogyasztását vagy birtoklását sok helyen igen súlyosan büntetik.
Több országban a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetőit halálbüntetéssel is sújthatják. Ne vállalja el mások csomagjainak őrzését, szállítását! Ne vállalkozzon mások gépjárművének átvitelére a határon!

Amennyiben hosszabb ideig szándékozik külföldön tartózkodni, tanácsoljuk, hogy jelentkezzen be a magyar konzulnál!
Letartóztatása vagy személyes szabadságának bármilyen korlátozása esetén ragaszkodjon ahhoz, hogy a helyi hatóságok értesítsék a magyar konzult!
Olyan idegen nyelven készült iratot, amelyet nem ért, csak akkor írjon alá, ha megfelelő tolmácsot biztosítottak az Ön számára!
Az Ön nevében elkövethető visszaélések megelőzése érdekében útlevelének elvesztését késedelem nélkül jelentse be a helyi rendőrségnek és a magyar konzulnak! Ragaszkodjon ahhoz, hogy a helyi hatóságok a bejelentésről adjanak igazolást!
Ha magyar állampolgár halálesetéről, letartóztatásáról, vagy arról szerez tudomást, hogy kiskorú magyar állampolgár megfelelő gondoskodás nélkül maradt, kérjük, haladéktalanul értesítse a konzult!
Indulás előtt győződjön meg róla, hogy érvényes-e az útlevele, s a felkeresendő országokban érvényes-e a jogosítványa és gépjárművének biztosítása!
Ha a cél- és a tranzit ország jogszabályai ezt előírják, gondoskodjon vízumról!
A munkavállalás, jövedelemszerzés, bevándorlás céljából történő beutazások mindig vízumkötelesek! Az engedély nélküli munkavégzést a legtöbb államban igen szigorúan büntetik! Számítson arra, hogy beutazáskor esetleg igazolnia kell úti célját, s az ott-tartózkodás anyagi fedezetét!
Amennyiben Ön - Magyarország és az adott ország közötti nemzetközi szerződés alapján - nem jogosult ingyenes egészségügyi ellátásra, a kórházi, hazaszállítási költségeket - ezek igen magasak lehetnek - megfelelő biztosítás hiányában Önnek kell fizetnie!
Kössön mindenre kiterjedő utasbiztosítást! Jó utat, szerencsés hazatérést!